Battlefleet: Pacific War 2.73

Battlefleet: Pacific War 2.73

Strategy Lights Series – 5,2MB – Freeware – Windows
Naval strategy battleship game which covers all major battles on Pacific during WW2. Game contains missions, Death-Match and Free Hunt scenarios & campaign from Pearl Harbor and Midway to the Iwo Jima and Leyte battle. Scenarios include Hawaii Defence, Coral Sea, Okinawa, Brisbane Convoy, Fall of Australia, Conquer of Japan, Iwo Jima Transport, Imperial Ocean, Great Pacific War and many others. All unit names and officer ranks are historic. Player can purchase new ships/planes during the game. There are more then 50 unit types, including Fleet Aircraft Carrier, Heavy Anti-sub Cruiser, Heavy Bomber, Long Range Fighter, Long Range Naval Bomber, Fleet Cruiser, Heavy Fleet Destroyer, Fast Carrier and Heavy Fleet Submarine type. Game objectives: conquer enemy ports, defend friendly ports, destroy ships, eliminate all enemy units, secure transport convoy to the friendly port.

Tổng quan

Battlefleet: Pacific War là một Freeware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Strategy Lights Series.

Phiên bản mới nhất của Battlefleet: Pacific War là 2.73, phát hành vào ngày 28/08/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Battlefleet: Pacific War đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5,2MB.

Battlefleet: Pacific War Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Battlefleet: Pacific War!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại